AutoRunner脚本参数化实现用例的自动化批量执行

发布时间:2018-09-07
       自动化测试的核心和灵魂是自动化批量执行用例,那么对于自动化执行过程中的执行记录,我们也要记录下来,这个时候需要对我们的测试脚本进行参数化和场景的编辑:
 

首先我们录制一个登陆页面的脚本(具体操作请见“脚本录制”一文),点击视图中参数表部分添加参数表:
接下来我们对脚本进行参数化,在这个脚本里我们可以对用户名:username和密码:password进行参数化。
 
参数化命令分别是:
ar.window("IEFrame_上海泽众软件科技有限公司客户管理系统 - Windows Internet Explorer").setValue("INPUT_text_username", ""+pd.getFrom("username"));
ar.window("IEFrame_上海泽众软件科技有限公司客户管理系统 - Windows Internet Explorer").setValue("INPUT_password_password", ""+pd.getFrom("password"));
 
循环参数表设置:

然后把要循环的内容,也是之前编辑好的脚本放到循环体内,整个脚本如下:
 
for(ParameterData pd : ar.getParameterDataList("lianxi22.xls")/*.subList(0, 4)*/)
{
//ar.parameterData = pd;//ar.parameterData可用于脚本之间传递参数
ar.window("IEFrame_上海泽众软件科技有限公司客户管理系统 - Windows Internet Explorer").clickControl("INPUT_text_username", 68, 12, "left");
ar.window("IEFrame_上海泽众软件科技有限公司客户管理系统 - Windows Internet Explorer").setValue("INPUT_text_username", ""+pd.getFrom("username"));
ar.window("IEFrame_上海泽众软件科技有限公司客户管理系统 - Windows Internet Explorer").setValue("INPUT_password_password", ""+pd.getFrom("password"));
ar.window("IEFrame_上海泽众软件科技有限公司客户管理系统 - Windows Internet Explorer").clickControl("INPUT_submit_登 录", 40, 15, "left");
ar.window("IEFrame_上海泽众软件科技有限公司客户管理系统 Windows Internet Explorer").clickControl("A_退出系统", 23, 2, "left");
}
 
执行下测试脚本,我们来看下执行的结果。
 

脚本执行成功,这边我们总共跑了四条用例!参数表里面数据的组数决定了我们自动化测试要跑的用例的条数!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AutoRunner自动化测试工具产品官网:http://www.spasvo.com/autorunner/

 

沪ICP备07036474号 2003-2020 版权所有 上海泽众软件科技有限公司 Shanghai ZeZhong Software Co.,Ltd.