>

AR录制脚本

2018/3/2 15:34:17 小白 编辑:小白 于 2018/3/2 15:34:17

1、首先,在AR中录制脚本,这里以计算器为例:

录制脚本前新建项目和脚本,这里可以对录制程序设置,选择不限定录制程序和限定录制程序,并对程序进行相应参数和工作目录的设置。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点击录制按钮,鼠标左键点击实现录制动作,还可以通过Ctrl+alt+鼠标指针悬停捕获对象,捕获的对象可在对象库中查看是否存在,是否捕获成功:

编辑脚本,参数化。

把这段脚本:

ar.window("CalcFrame_计算器").clickControl("Button_1", 20, 10, "left");

ar.window("CalcFrame_计算器").clickControl("Button_加", 15, 4, "left");

ar.window("CalcFrame_计算器").clickControl("Button_5", 25, 9, "left");

ar.window("CalcFrame_计算器").clickControl("Button_等于", 17, 29, "left");

ar.window("CalcFrame_计算器").clickControl("Button_清除", 16, 16, "left");

进行参数化编辑,编辑后如下:

for(ParameterData pd : ar.getParameterDataList("calc.xls")/*.subList(0, 2)*/)

{

ar.parameterData = pd;//ar.parameterData可用于脚本之间传递参数

ar.window("CalcFrame_计算器").clickControl("Button_1"+ar.parameterData.getFrom("a"));

ar.window("CalcFrame_计算器").clickControl("Button_"+ar.parameterData.getFrom("b"));

ar.window("CalcFrame_计算器").clickControl("Button_"+ar.parameterData.getFrom("c"));

ar.window("CalcFrame_计算器").clickControl("Button_等于", 17, 29, "left");

ar.window("CalcFrame_计算器").clickControl("Button_清除", 16, 16, "left");

}

注意:这里可能会需要手动添加对象到对象库,保证参数列表内的参数在对象库中存在。

注:脚本回放没有问题,之后我们返回TC开始TC与AR的联跑。

沪ICP备07036474号 2003-2019 版权所有 上海泽众软件科技有限公司 Shanghai ZeZhong Software Co.,Ltd.